Laden...

  Agenda & cursussen Digitale Bijeenkomst: Toekomst van het Cultuurlandschap

  Op donderdag 20 mei organiseert Erfgoedhuis Zuid-Holland een digitale bijeenkomst over de Toekomst van het cultuurlandschap. We gaan hier in gesprek over de rol die landschappelijk erfgoed kan en moet spelen in maatschappelijke opgaven als verduurzaming en klimaatadaptatie.

  Met de invoering van de Omgevingswet in 2022 hebben gemeenten de opgave om vóór 2029 integraal beleid te ontwikkelen ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Duurzaamheid, circulaire economie en opgaven ten gevolge van de energietransitie en de klimaatadaptatie zijn hierbij uitdagingen die op de agenda  komen te staan. Deze opgaven hebben implicaties voor het cultuurlandschap en daarmee ook voor het behoud en zichtbaar houden van cultuurhistorische waarden in dat landschap. 

  Om het cultuurlandschap beter te kunnen begrijpen, is het van belang om te weten welke kenmerken en waarden er zijn. Deze kunnen in het nieuwe stelsel voor ruimtelijke ontwikkelingen mede richtinggevend zijn.

  Veel gemeenten hebben, al of niet in regionaal verband, een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld waarin ook de cultuurhistorische kenmerken van en in het landschap zijn gewaardeerd. Aangezien landschappen en landschappelijke structuren vaak gemeentegrensoverschrijdend zijn, is onderlinge afstemming tussen gemeenten over de structuren, kenmerken en waarden van belang. Wat een waardenkaart niet vertelt, is de onderlinge samenhang van die waarden en het verhaal van hun ontstaan en ontwikkeling.

  De Landschapsbiografie maakt dat verhaal wel inzichtelijk. Een landschapsbiografe levert ook inhoudelijke input voor de gemeentelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Het is tevens een middel voor de gemeente om vorm te geven aan de participatie. 

  De afgelopen jaren is er een aantal biografieën verschenen dat zich richt op landschappelijke eenheden, zoals voor het Nationale Park Hollandse Duinen, de Veluwe en het Waddengebied. Alphen aan den Rijn heeft vorig jaar een Landschapsbiografie voor de gemeente laten opstellen en is daarmee de eerste gemeente in de provincie Zuid-Holland die dat heeft gedaan.

  In deze bijeenkomst leer je meer over hoe de cultuurhistorische waarden voor een gemeente in kaart kunt brengen, waar je op moet letten en hoe de inwoners hierbij betrokken kunnen worden. Ook wordt dieper ingegaan op de toegevoegde waarde van een landschapsbiografie. 

  Wij nodigen je van harte uit deze online bijeenkomst. Aanmelden is verplicht en kan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

  Grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, de klimaatadaptatie en de verduurzaming hebben gevolgen voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. De impact voor het landschap zal groot zijn, dus hoe kunnen/moeten we de cultuurhistorische waarden van het landschap in de transitieprocessen een plek geven en zo mogelijk borgen? Overheden spelen hierbij een grote rol, maar ook burgers en maatschappelijke organisaties zullen hier een visie op ontwikkelen en invloed willen uitoefenen. Hoe kan en moet het landschappelijk erfgoed onder de Omgevingswet een rol spelen in deze omvangrijke opgaven?

  Programma

  • 13.00 – 13.10: Welkom/ontvangst door Marielle Hendriks               

  • 13.10 – 13.40: Inleiding Noël van Dooren, PARK van de provincie Zuid-Holland    

   Van 2020 tot 2023 is landschapsarchitect Noël van Dooren provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit. In zijn werkplan ‘Geen tijd te verliezen’. presenteert Noël van Dooren zijn uitgangspunten. Deze leiden tot 4 strategische thema's die gaan over heel concrete situaties in specifieke gebieden. Hiermee wil de PARK een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ruimte in Zuid-Holland.

   Voor deze bijeenkomst zal de PARK speciaal zijn gedachten en aanpak ventileren over het belang van de landschappelijke cultuurhistorische waarden in het licht van de hierboven genoemde ruimtelijke opgaven.

  • 13.40 – 14.10: Presentatie Biografie Groene Hart door Patricia Braaksma (Coördinatiebureau Groene Hart)

   De biografie Groene Hart komt tot stand in samenwerking met de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De biografie wordt in de zomer van 2021 gepresenteerd. De provincie- en gemeentegrens overschrijdende aanpak van deze biografie is heel belangrijk voor een breed gedragen uitkomst. Het bureau Steenhuis-Meurs werkt aan drie deelproducten; een actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart, een narratief voor het Groene Hart en ontwikkelrichtlijnen.

   Via speciaal georganiseerde ‘Salons’ met verschillende thema’s, is input vanuit bewoners en andere betrokkenen opgehaald. Deze wordt als zeer waardevol beschouwd voor het maken van de Groene Hart biografie. Patricia Braaksma is coördinator en geeft een presentatie over de aanpak en ambities die zijn gekozen om de biografie vorm te geven.

  • 14.10 – 14.40:   Presentatie Landschapsbiografie Alphen aan den Rijn, Daniëlle van den Berg, Gemeente Alphen aan den Rijn

   Het landschap van en rond Alphen aan den Rijn is continu in verandering. Zo is het buitengebied al lang niet meer uitsluitend agrarisch productiegebied voor de dorpen, het is ook uitloop- en uitrengebied, recreatiegebied en habitat voor tal van plant- en diersoorten. Het is in toenemende mate energieleverancier maar ook koelmotor van en regenton voor de gemeente, die in toenemende mate heeft te maken met verdichting, toename van hitte en problemen met waterafvoer die vragen om aanpassingen in de openbare ruimte.

   De opgave is de veranderingen dusdanig te geleiden dat kwaliteiten behouden blijven, knelpunten tot een oplossing worden gebracht en waar mogelijk duurzaam nieuwe kwaliteit wordt toegevoegd, en dat alles zodanig dat het landschap zijn verhaal kan blijven vertellen. Mede om deze redenen heeft de gemeente haar Landschapsbiografie Alphen aan den Rijn vorig jaar laten opstellen. Danielle van den Berg was nauw betrokken en zal op de bijeenkomst vertellen hoe zij het hebben aangepakt.

  • 14.40 – 14.55:    Vragen en opmerkingen                             
  • 14.55 – 15.00:    Afsluiting           

   

  Praktisch

  • Datum: 20 mei 2021
  • Tijd: 13.00 - 15.00 uur
  • Waar: online, deelnemers krijgen een uitleg en link toegestuurd via de mail
  • Voor wie: gemeenteambtenaren Erfgoed en RO, medewerkers Omgevingsdiensten
  • Sprekers: Noël van Dooren, Patricia Braaksma en Daniëlle van den Berg
  • Aanmelden: verplicht, via onderstaand formulier

  Meer informatie of contact met Erfgoedhuis Zuid-Holland?

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.