Provincie Zuid-Holland

 
We staan er ook de komende jaren!
Op het moment voeren wij samen met de Provincie Zuid-Holland (PZH) een erfgoedplan uit dat is vastgesteld van 2013 tot en met 2016. Het Erfgoedhuis is daarin voor meer jaren als vaste partner opgenomen. 

Wij voeren allerlei taken uit voor de PZH, grofweg te onderscheiden in ‘belevingstaken’ en ‘ruimtelijke taken’. Daar zijn bestaande en nieuwe werkzaamheden bij. Zo ondersteunen we nog altijd gemeenten bij het ontwikkelen van een lokale ‘erfgoedagenda’, inclusief archeologie en monumentenzorg. Ook voeren we taken uit voor het Archeologiehuis Zuid-Holland. Erfgoededucatie doen we met een nieuwe insteek: we richten ons meer op de koppeling van erfgoedinstellingen aan scholen. We ontplooien veel activiteiten met en voor onze duizenden erfgoedvrijwilligers, van vrijwillige molenaars tot en met amateurarcheologen. Met name in het cultuurhistorische uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen

Onze samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap wordt door de provincie gesteund. We gaan daarom verder met het gezamenlijke Molennetwerk en met het Netwerk Landgoederen. 

Kort en goed: het Erfgoedhuis staat er!
prov.verkiezingsprogramma >2015

De Provincie Zuid-Holland is de voornaamste subsidiënt van het Erfgoedhuis. Daarnaast verstrekt de PZH ons geregeld speciale opdrachten.

Erfgoed en de toekomst

De provincie vervult een aantal wettelijke taken op het gebied van monumenten en erfgoed. Daarnaast heeft de provincie nog steeds een belangrijke regierol. Bijvoorbeeld bij het herbestemmen van monumenten en erfgoedcomplexen. Meer dan vroeger is het ook aan de provincie om nieuwe initiatieven te signaleren en samenwerkingen tussen initiatiefnemers, investeerders en bijvoorbeeld gemeenten te faciliteren. Er ligt een grote kans voor de provincie om juist hier haar rol te vergroten

Als verbindende partij kan het Erfgoedhuis ZH erfgoed inzetten bij het realiseren van deze taken. Erfgoed draagt bij aan toerisme en werkgelegenheid. Het vergroot betrokkenheid. 
De landelijke koepel van de Erfgoedhuizen in het land stelde een document samen waarin de erfgoedparagraaf in de toekomst wordt behandeld langs 5 mooie aanbevelingen.
Lees ze ook