Monumentenzorg

 

Monumentenzorg is een breed begrip. Het behelst de zorg van eigenaren voor hun monument, bijvoorbeeld door goed onderhoud of een restauratie. Daarvoor ondersteunt het Erfgoedhuis alle gemeenten in Zuid-Holland, dat geldt ook voor de monumenten in de bodem (zie archeologie)

Die ondersteuning bij uitvoering van het Erfgoedbeleid kan zijn het omgaan met het gebouwde erfgoed, het aanwijzen van een gebouw als gemeentelijk monument, het maken van een gemeentelijke monumentenverordening, het voeren van lokaal beleid dat gericht is op het behoud van de historisch gegroeide omgeving. Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid in dit opzicht. En gelukkig maar, want het Erfgoedbeleid draagt bij aan de versterking van de lokale identiteit en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Ondersteuning van gemeenten

In veel gemeenten is onvoldoende ambtelijke capaciteit voor een volwaardig Erfgoedbeleid. Gemeenten hebben echter de wettelijke verantwoordelijkheid voor een goed lokaal beleid voor het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed. Het is dus noodzakelijk deze expertise in de gemeentelijke organisatie door te voeren of extern advies in te winnen.
De afdeling Erfgoed en Ruimte van het Erfgoedhuis ZH ondersteunt gemeenten bij ontwikkeling en implementatie van lokaal erfgoedbeleid, deskundigheidsbevordering ten aanzien van te hanteren instrumenten, helpdesk en draagvlakverbreding. Daartoe beschikken wij over een gekwalificeerde consulent

Schiedam - Lange Haven   Rotterdam - zicht op Delfshaven

Informatie: helpdesk

Het Erfgoedhuis kan u informeren over alle regelingen en subsidies die er zijn op het gebied van monumentenzorg, op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Van BRIM, BROM tot en met het Cultuurfonds voor Monumenten van de Provincie Zuid-Holland.

Advisering bij gemeentelijk monumentenbeleid

Steeds meer Zuid-Hollandse gemeenten ontwikkelen een eigen Erfgoedbeleid.
Het Erfgoedhuis kan gemeenten daarbij helpen. Of het nu gaat om het ontwerpen van een Erfgoedverordening, het verzorgen van voorlichtingsavonden voor de inwoners, het adviseren bij het opstellen van een lokale monumentenlijst of het aanwijzen van gemeentelijke monumenten: wij hebben de kennis en ook rijke ervaring bij andere Zuid-Hollandse gemeenten. En dat is breder dan soms wordt gedacht: ook Erfgoedbeleid als onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling, of van stads- of dorpspromotie of citymarketing hoort daarbij.

Bouwhistorisch onderzoek

Wilt u de bouwgeschiedenis en cultuurhistorische waarde van uw monument weten? Het Erfgoedhuis kan de bouwhistorie onderzoeken, vastleggen en waarderen in een rapportage. Een dergelijk onderzoek heeft grote waarde bij restauraties, herbestemmingen of verbouwingen. Een bouwhistorisch onderzoek kan ook als basis dienen voor een voordracht op de gemeentelijke monumentenlijst.

Rotterdam - Delfshaven   Van Nelle fabriek Rotterdam

Bouwkundig onderzoek

Wilt u uw rijks- of gemeentelijke monument goed onderhouden dan is het belangrijk om te weten welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en in welke volgorde deze moeten plaatsvinden. Heeft het houtwerk een nieuwe verflaag nodig, zit er een lek in het dak? Goed bouwkundig onderzoek is de basis voor restauratie- en onderhoudsplanning. Om in aanmerking te komen voor subsidie (niet voor particulieren met een woonhuismonument!) is het verplicht om een 6-jarenplanning op te stellen. Wij verzorgen zo'n onderzoek snel en vakkundig, eventueel samen met onze afdeling Monumentenwacht.

Gemeentelijke monumentenlijst: het belang van de historische identiteit

Een gemeentelijke monumentenlijst is bedoeld om gebouwen en objecten die van regionaal belang zijn, en geen rijksbescherming genieten, toch een vorm van bescherming te bieden. Historische gebouwen, objecten, structuren en (stedelijke) landschappen zijn bepalend voor de identiteit van de de openbaren ruimte. Op de gemeentelijk monumentenlijst kunnen gebouwen worden geplaatst uit alle perioden. 

Het Erfgoedhuis kan u helpen om een gedegen, onderbouwde voordracht te maken, de procedure van de aanwijzing voor te bereiden en te begeleiden.