Samen aan de slag voor erfgoed in ZH

 

Ondernemers, vrijwilligers, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen samen aan de slag om het erfgoed in Zuid-Holland klaar te maken voor de toekomst. Door het subsidieplafond voor de ontwikkeling van de zogenaamde erfgoedlijnen voor 2015 vast te stellen op een bedrag van € 3,8 miljoen, hebben Provinciale Staten op 25 november 2014 een vervolg gegeven aan de uitvoering van de strategische netwerkagenda’s 2013-2016. Veel andere partijen zijn bereid om samen met de provincie in het Zuid-Hollandse erfgoed te investeren. Voor 2015 bedroeg de totale investering van de samenwerkende partijen 10,9 miljoen euro. Het geld is bestemd voor projecten die bijdragen aan beter beschermd, beleefbaar en benut erfgoed.

Samenwerking

Het realiseren van de erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Daar zijn vele in- en externe partijen bij betrokken. Iedere erfgoedlijn kent een netwerk van stakeholders; de zogenaamde erfgoedtafels. Deze erfgoedtafels zijn niet statisch en niemand is uitgesloten. Gedurende de uitvoering kunnen stakeholders aanhaken.

Inzet van het Erfgoedhuis ZH

Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft binnen de boekjaarsubsidie uren gereserveerd voor het ondersteunen en faciliteren van de erfgoedlijnen. Erfgoedhuis faciliteert de erfgoedlijntafels bij de ontwikkeling van hun erfgoedlijn, op basis van vraaggerichte ondersteuning. Daarbij kan het gaan om:

  • procesgerelateerde ondersteuning, organisatie en het aandragen van kennis;
  • marktpositionering van het thema van een erfgoedlijn

Aan tafel!

Voor meer informatie over (deelname aan) de erfgoedtafels kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau Cultuur en Vrijetijd, telefoon 070-441 7302.

Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen, dat op 25 november 2014 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, geeft een toelichting op de provinciale bijdrage aan de projecten voor 2015. U kunt dat op de website van de provincie Zuid-Holland inzien. Uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 ‘Erfenis, erfgoed en erfgoud’.