Erfgoedlijnen Zuid-Holland

 

Samen met de Provincie Zuid-Holland voert het Erfgoedhuis het cultuurhistorische programma Erfgoedlijnen uit. Dit zijn zeven geografische clusters die cultuurhistorisch rijk, interessant en beleefbaar zijn. Een ‘erfgoedlijn’ wordt gevormd door objecten rond hetzelfde thema of die onderling een bepaalde samenhang vertonen.

De zeven erfgoedlijnen zijn: Atlantikwall, Landgoederenzone, Romeinse Limes, Trekvaarten, Waterdriehoek (Biesbosch, Kinderdijk, Dordrecht), Oude Hollandse Waterlinie en het eiland Goeree-Overflakkee. Zie voor meer informatie www.geschiedenisvanzuidholland.nl

Alle partijen die betrokken zijn bij deze erfgoedthema’s, denk aan musea, verenigingen, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers, komen samen in ‘erfgoedtafels’. Hier worden projecten geïnitieerd, voorgesteld en versterkt. Het Erfgoedhuis ZH ondersteunt bij diverse projecten van de tafeldeelnemers.

10,9 miljoen in 2015

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stelde voor 2015 € 3,8 miljoen beschikbaar voor de restauratie, ontwikkeling en ontsluiting van erfgoed. Daarnaast hebben ondernemers, vrijwilligers en overheden - verenigd in de erfgoedtafels - gezamenlijk ruim € 7,1 miljoen bijeen gebracht. Met het totaalbudget van € 10,9 miljoen zijn en worden tientallen projecten gerealiseerd, die erop gericht zijn onze historie voor de toekomst behouden en monumenten beleefbaar gemaakt.

Enkele projecten die financieel zijn gesteund:


Binnen de erfgoedlijn Trekvaarten wordt de restauratie van de Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek gesubsidieerd met € 420.000 en is er € 100.000 voor de uitbreiding van de passantenhaven bij Vreugd & Rust in de gemeente Leidschendam-Voorburg.


Een bijdrage van € 167.500 is bestemd voor het toegankelijk maken van de zuidelijke insteekhaven Dordrecht door de Stichting Dordtse Wateren en nog eens € 107.500 is er voor de realisatie van de entreezone van Werelderfgoed Kinderdijk. Beiden binnen de erfgoedlijn Waterdriehoek.


Op Goeree-Overflakkee wordt een kunstwerk over de havenhistorie in het havenkanaal Sommelsdijk mogelijk gemaakt (€ 49.200), komen er toegangspoorten en een visserijmonument bij de Menheerse werf in Middelharnis (€ 38.000) en er is € 386.000 beschikbaar voor de start van de restauratie van de cichoreifabriek Ceres.


Voor de Atlantikwall wordt een bijdrage van € 76.000 aan het herstel en de beleefbaarheid van Vinetaduin in Hoek van Holland toegekend en € 55.000 voor de uitbreiding van de te bezoeken bunkers aan de Badhuisweg in Scheveningen.


Voor de erfgoedlijn Landgoederen is er subsidie beschikbaar voor de restauratie van de portierswoning en de aanleg van de historische tuin en het park bij landgoed Te Werve (€ 230.000) en voor de restauratie van de Marotzaal van landgoed Duivenvoorde (€ 100.000).


De erfgoedlijn Romeinse Limes ontvangt onder meer een subsidie van € 165.000 voor het door Ipse de Bruggen te ontwikkelen landgoed Hooge Burch (vindplaats Zwammerdamschepen) en circa € 100.000 voor verschillende tentoonstellingen die de Limes zichtbaar maken.


Binnen de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie is ruim € 70.000 subsidie beschikbaar voor de realisatie van de rampjaarroute en het aanlichten van de vestingstad Gorinchem.

Waarom de erfgoedlijnen?

Erfgoed vormt een immens kapitaal voor bewoners, recreanten, bedrijfsleven en toeristen. Zeker de grote monumentale complexen en struturen op het raakvlak van landschap, natuur en water. Van belang is dat bewoners, scholieren, toeristen en ondernemers weten dat het Erfgoed er is, en dat zij er kunnen komen. De provincie wil dan ook samen met andere partijen de handen ineen slaan om Erfgoed te beschermen, ontwikkelen en beleven. En om het door te geven aan de generaties na ons.

Definitie erfgoedlijn

Een erfgoedlijn is een geografische structuur (kust, vaart, oude duinenrij, eiland, etc.), die meerdere monumentale stippen met één gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt tot één streep of lijn op de kaart. De erfgoedlijnen zijn ensembles van erfgoed, landschap en water, die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot recreatief en toeristisch potentieel.

Een erfgoedlijn bestaat dus uit objecten die deel uitmaken van een groter geografisch geheel, met een gezamenlijk verhaal dat belangrijk is voor de geschiedenis van Zuid-Holland. Vaak vormen ze met het omringende landschap, water en natuur een ensemble dat door velen herkend wordt.

Participeren binnen een erfgoedlijn? Kom bij de erfgoedtafel

Ondernemers, gemeenten, musea, zelfstandigen, vrijwilligers: iedereen kan zich aansluiten bij een erfgoedlijn. Alle betrokkenen komen ongeveer vier keer per jaar samen in een erfgoedtafel. Aan de tafel kan een ieder die belang heeft bij een ontwikkeling kan een projectvoorstel doen. Tijdens de tafeloverleggen worden voorstellen besproken en afgestemd. Ook wordt bekeken in hoeverre cofinanciering door de provincie of derde partijen mogelijk is. 

Voor meer informatie over (deelname aan) de erfgoedtafels kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau Cultuur en Vrijetijd, telefoon 070-441 7302.

En het overige erfgoed dan?

De inzet voor de erfgoedlijnen betekent niet dat de Provincie zich helemaal terugtrekt uit de rest van de provincie; ook daar blijft ze actief, bijvoorbeeld met restauratiemiddelen. Ook het Erfgoedhuis zet zich zowel in voor activiteiten langs de Erfgoedlijnen, als in de rest van de provincie.