Doel, bestuur, toezicht

 

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is als volgt aan te duiden (artikel 3 lid 1 van de statuten): het bevorderen van het behoud, het beheer de kennis en toegankelijkheid van het cultureel erfgoed in de Provincie Zuid-Holland.

Hoe bovenstaande doelstellingen zijn vertaald naar het dagelijks werk kunt u lezen in ons beleidsplan 2017-2020 'Erfgoed Inspireert'


Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

 
Directeur/bestuurder: Mevrouw drs. J. (Judith) Tegelaers

 

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt momenteel als volgt: De leden van de raad van toezicht ontvangen geen andere beloning voor hun werkzaamheden dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Download hier het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht.

Activititeiten

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland verzorgt diensten die bijdragen aan de zorg voor erfgoed, mede in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Wij bedienen daarmee gemeenten, scholen, musea, archieven, historische verenigingen, monumentenbeheerders, professionals en vrijwilligers, verenigingen en stichtingen. Onze werkzaamheden worden in overleg met de provincie Zuid-Holland vastgelegd in een activiteitenplan, met omschreven prestaties. Het Erfgoedhuis is aangewezen als eerste uitvoerende partner van het provonciaal erfgoedbeleid, zie hiervoor de beleidsvisie 2017-2020. De vooruitzichten voor onze inzet voor de provincie Zuid-Holland in de komende jaren zijn dan ook goed.
Wij werken bij projecten op het snijvlak van erfgoed en groen samen met de stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Wij delen faciliteiten en huisvesting, ook met het oog op synergie en kostenbesparing, en organiseren gemeenschappelijke activiteiten.

ANBI-status

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Hollands is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften en andere schenkingen aan het Erfgoedhuis ZH voor de dienstverlening door het Erfgoedhuis ZH kunnen worden afgetrokken van de belasting. Onze PR medewerker vertelt u er graag meer over.

EGH heeft als fiscaal nummer 808091074.

Onbezoldigde toezichthouders van het Erfgoedhuis Zuid-Holland zijn:

  • mevrouw drs. M. Bultink;
  • mevrouw drs. M. de Jong;
  • de heer ir. M. Houtman;
  • de heer drs. M. Schenk;
  • de heer J. van Wijk;
  • de heer drs. A. Borgdorff

De directie/het bestuur bestaat uit drs. mevrouw J. Tegelaers.