Archeologie

 

Met de invoering van de nieuwe Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in 2007 hebben gemeenten wettelijke taken gekregen met betrekking tot archeologie in de ruimtelijke ordening. Dit betekent dat er bij iedere infrastructurele ingreep rekening moet worden gehouden met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische monumenten. Daarom is het van belang dat gemeenten beschikken over een helder archeologiebeleid. Wanneer een gemeente de kennis niet in huis heeft om over archeologie te oordelen, biedt het Erfgoedhuis uitkomst.

 

Belangenbehartigers archeologie

Een goede samenwerking tussen vrijwilligers en gemeenten is in het belang van beide partijen. Vrijwilligers zijn vaak goed op de hoogte van de invloed die ruimtelijke ontwikkelingen (kunnen) hebben op het archeologisch erfgoed. Gemeenten zijn gebaat bij deze expertise. Het Erfgoedhuis ondersteunt het initiatief van de Zuid-Hollandse afdelingen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) en lokale historische verenigingen om tot een provinciaal dekkend netwerk van belangenbehartigers te komen. In dit kader organiseren wij speciale netwerkdagen en bieden wij nieuwsbrieven voor zowel gemeenten als vrijwilligers. 

Beleidsontwikkeling

Door archeologie in een vroeg stadium te betrekken bij planontwikkeling komen betrokken partijen niet voor verrassingen te staan en kan archeologie een meerwaarde zijn in het ontwerp. Een beleidsplan, beleidskaart en verordening op het gebied van de archeologische monumentenzorg zijn hierbij onmisbaar. Nieuwe bestemmingsplannen moeten bovendien een archeologie-paragraaf bevatten, waarin is opgenomen welk beschermingsregime geldt voor (eventuele) archeologische waarden. Wij kunnen gemeenten adviseren en begeleiden bij deze procedures.

Het publieke domein

Het Erfgoedhuis zet zich in om de archeologie van Zuid-Holland beleefbaar en beschikbaar te maken voor het grote publiek. Bewustmaking van archeologie draagt bij aan de bescherming van het bodemarchief en de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Wij denken graag met u mee om de toegankelijkheid van archeologie te vergroten. Het gaat hierbij niet alleen om het opgegraven bodemarchief; de wet geeft immers prioriteit aan het behoud van archeologische resten in de bodem ('in situ'). Door de inzet van creatieve middelen kan het verhaal van het onzichtbare archeologische erfgoed verteld worden in de openbare buitenruimte.

Deskundigheidsbevordering

Wij verzorgen brochures en handleidingen over archeologie voor gemeenten en andere betrokken partijen, zoals grondeigenaren en initiatiefnemers van bodemingrepen. Om de archeologische deskundigheid van met name gemeentelijke ambtenaren te vergroten, worden er bovendien geregeld cursussen gegeven die in het teken staan van het behouden, benutten en beleven van de Zuid-Hollandse archeologie. Ook kunt u bij ons terecht voor de Toolkit Archeologie; een door de Provincie Zuid-Holland ontwikkelde handreiking voor gemeenten.

Archeologiehuis Zuid-Holland

Het Erfgoedhuis is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Archeologiehuis Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn. Namens de Provincie Zuid-Holland voerden wij hier de projectleiding van het Provinciaal Archeologisch Centrum dat gevestigd is op de bovenverdieping van een nagebouwde Romeinse herenboerderij uit Rijswijk. Naar een idee van het Erfgoedhuis Zuid-Holland wordt gemeenten en andere organisaties hier de mogelijkheid geboden om met tijdelijke exposities de archeologie van Zuid-Holland onder de aandacht van het publiek te brengen. Elders op onze website leest u meer over het Archeologiehuis Zuid-Holland.