Verkenning haalbaarheid digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland

 

Erfgoedhuis Zuid-Holland is afgelopen november in opdracht van de provincie Zuid-Holland, bureau Cultuur en Vrijetijd, gestart met een verkenning waarin o.a. de behoefte aan het digitaliseren van erfgoedcollecties in kaart wordt gebracht. Hiervoor zullen musea, historische verenigingen en oudheidkamers worden benaderd.

Wij hebben speciaal voor deze erfgoedinstellingen in Zuid-Holland op dinsdag 31 januari een bijeenkomst over de verkenning bij het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht georganiseerd. Hier vindt u de presentaties van de sprekers en hoe de verkenning wordt uitgevoerd de komende periode.

Verkenning haalbaarheid digitalisering erfgoedcollecties

Een onderdeel van de verkenning is het onderzoek naar de bereidheid van erfgoedinstellingen - en onder welke voorwaarden - om hun digitale collecties voor het publiek toegankelijk te maken op een gemeenschappelijk ‘digitaal museum’. Een andere doelstelling van de verkenning is inzicht te verkrijgen in de (financiële) haalbaarheid van een Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties in Zuid-Holland bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zuid-Holland.

Het belang van digitalisering

Vele erfgoedcollecties zijn al gedigitaliseerd. Objecten zoals schilderijen, maar ook foto’s en kunstvoorwerpen zijn digitaal gefotografeerd of gescand en met beschrijvingen online te vinden. Hierdoor worden kwetsbare objecten en documenten behouden en is de collectie beter toegankelijk en zichtbaar voor het publiek via de website. Want, zo wordt wel gezegd, wat niet online te vinden is, bestaat niet.

Presentaties startbijeenkomst 31 januari 2017

Een overzicht van het programma vindt u hier.

Na een welkomstwoord door Tijs van Ruiten, directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum en welkom en inleiding over de verkenning door Judith Tegelaers, directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, kwamen vijf sprekers aan het woord die kort vertelden over hun betrokkenheid bij verschillende digitaliseringprojecten. U vindt de links naar de powerpoint presentaties hieronder:
• Janneke Pierhagen (Nationaal Onderwijsmuseum) over het ‘Open Data’ project;
• Frank Bergevoet (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed): De RCE als nationale aggregator voor de museale collecties. Frank liet hierbij een aantal belangrijke platforms/ websites zien: Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie, de website van het Scheepvaartmuseum en Relfinder (linked open data).
• Lizzy Komen (Instituut Beeld en Geluid) over het project MijnCanon;
• Vincent de Keijzer (Gemeentemuseum Den Haag) over de ervaringen met de gezamenlijke websites Delfts Aardewerk en Mondriaan;
• Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum): Netwerk Zuiderzeecollectie, Erfgoeddatakoppeling in de praktijk.

Patrick van der Klooster van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, lichtte de rol van het fonds toe bij de verkenning.
Wilbert Helmus (Helmus Advies) die namens het Erfgoedhuis het onderzoek leidt en uitvoert, heeft uitleg gegeven over de stappen van de verkenning met o.a. de interviews en de deelname aan de enquête.

Meer informatie en contact

U vindt op deze pagina alle informatie over de verkenning en het programma van de bijeenkomst op 31 januari.

Bent u medewerker of vrijwilliger bij een museum, historische vereniging of oudheidkamer in Zuid-Holland en wilt u deelnemen aan de enquete? Mail dan uw gegevens naar Renata Haring via digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl

Zij is als projectorganisator uw contactpersoon. We stellen uw betrokkenheid zeer op prijs.

Planning van de verkenning

Wat zijn nu de eerste stappen in het onderzoek? Na de startbijeenkomst van 31 januari, bereiden wij nu de enquete voor die we in februari zullen sturen aan alle musea, historische verenigingen en oudheidkamers in Zuid-Holland. Daarnaast zullen wij de komende periode een aantal erfgoedinstellingen benaderen voor een diepte interview over de digitalisering van de erfgoedcollecties. Vervolgens worden de resultaten verwerkt en in een rapportage en een advies aan de provincie Zuid-Holland aangeboden. De verkenning wordt afgerond met een informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen.

Kortom: de verkenning zal in de volgende stappen worden uitgevoerd:

  • Startbijeenkomst voor erfgoedinstellingen (31 januari 2017)
  • Enquête onder 310 musea, historische verenigingen en oudheidkamers (februari 2017)
  • Interviews met een aantal erfgoedinstellingen (februari/maart 2017)
  • Analyse van de uitkomsten en rapportage (april 2017)
  • Opstellen advies met scenario’s (april 2017)
  • Informatiebijeenkomst voor deelnemende erfgoedinstellingen en betrokkenen: terugkoppeling van resultaten (mei 2017)